Bases Festival 2019

Envía el teu curt:

Click for Festivals - Connecting Films and Festivals

 


BASES CONCURS DE CURTMETRATGES
VI FESTIVAL MAL DEL CAP EIVISSA 2019

DESCRIPCIÓ

“Mal del Cap” és el nom del Festival Internacional de Curtmetratges i Noves Narratives que Malament del Cap, Cultura Mal Dita d’Eivissa està duent a terme amb l’objectiu de promoure la realització i difusió d’obres audiovisuals de difícil accés en l’àmbit comercial.

No es tracta només d’una forma d’exhibició d’obres de creadors emergents, sinó que a més serà un festival de tipus competitiu en el qual prevaldrà el treball i la creativitat de les obres.

Aquest festival pretén ser un lloc de trobada i de generació de llaços entre els participants i la ciutadania d’Eivissa amb l’objectiu de consolidar-se com un espai amb potencial per a forjar trobades d’exhibició i creació audiovisual.

Pretenem que “Mal del Cap” sigui un festival de cinema jove i independent basat en l’experimentació i la cerca per trobar noves formes de narrar o expressar per mitjà de la imatge, i per a això convoquem un concurs de curtmetratges que animi a la participació ciutadana i especialment a la de la població més jove.

BASES
PRIMERA.

L’associació cultural Mal Del Cap, Cultura Mal Dita d’Eivissa (d’ara endavant MdC), realitzarà un concurs entre l’1 de juny i l’1 d’agost de 2019, tots dos inclusivament, emmarcat dins del VI Festival Internacional de Curtmetratges “Mal del Cap”, dirigit a totes aquelles persones videocreadoras que desitgin participar en aquest, i que es donin d’alta per a participar en el present concurs facilitant els vídeos, en les condicions que més endavant es detallen. “El VI Festival Mal del Cap” es durà a terme a Eivissa en les dates compreses entre el 27 i el 30 de novembre de 2018.

SEGONA.

“Mal del Cap” és el nom del Festival Internacional de Curtmetratges i Noves Narratives que Malament del Cap, Cultura Mal Dita d’Eivissa està duent a terme amb l’objectiu de promoure la realització i difusió d’obres audiovisuals de difícil accés en l’àmbit comercial. No es tracta només d’una forma d’exhibició d’obres de creadors emergents, sinó que a més serà un festival de tipus competitiu en el qual prevaldrà el treball i la creativitat de les obres.

Aquest festival pretén ser un lloc de trobada i de generació de llaços entre els participants i la ciutadania d’Eivissa amb l’objectiu de consolidar-se com un espai amb potencial per a forjar trobades d’exhibició i creació audiovisual.

Pretenem que “Mal del Cap” sigui un festival de cinema jove i independent basat en l’experimentació i la cerca per trobar noves formes de narrar o expressar per mitjà de la imatge, i per a això convoquem un concurs de curtmetratges que animi a la participació ciutadana i especialment a la de la població més jove.

TERCERA.

La participació de les obres cinematogràfiques i audiovisuals que compondran la programació del Festival en les seves diferents seccions serà triada per l’Organització del Festival i el seu Comitè de Selecció compost per la Junta Directiva de MdC.

QUARTA.

El Festival constarà de les següents seccions o apartats:

Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs: Podran participar curtmetratges de ficció, documental o animació en qualsevol format digital de producció. Les obres es presentaran en format digital amb qualitat mínima de 720X576 i códec H.264. I s’enviaran a través de les plataformes col·laboradores, no excedint la seva durada de 20 minutos, havent estat produïdes després de l’1 de gener de 2018.

Secció Juvenil de Curtmetratges a Concurs:  Curtmetratges destinats al públic juvenil que fomentin valors relacionats amb la solidaritat, la integració, la prevenció de les drogues, la interculturalitat, o qualsevol tema susceptible d’interès per a la joventut que fomenti els valors socials relacionats amb l’associació. Les obres es presentaran en format digital amb qualitat mínima de 720X576 i códec H.264. I s’enviaran a través de les plataformes col·laboradores , no excedint la seva durada de 15 minuts i havent estat produïdes després de l’1 de gener de 2018.

Secció Oficial fora de concurs:  S’inclourà en ella tot aquell material cinematogràfic seleccionat per l’Organització i que concerneixi la figura o figures a les quals el Festival rendeixi especial atenció.

CINQUENA.

L’Organització del Festival nomenarà als membres del Jurat per a la Secció Oficial de curtmetratges a Concurs que estarà compost d’un mínim de cinc membres. Estaran integrats per persones que no tinguin cap vinculació amb les pel·lícules presentades.

Les deliberacions dels Jurats seran secretes, adoptant les seves decisions per majoria simple.

Qualsevol possible conflicte de funcionament no previst en aquest reglament serà resolt per la Direcció del Festival.

Per a la Secció Juvenil de Curtmetratges a Concurs, el jurat seran els menors assistents a les projeccions mitjançant votació popular. La decisió de tots els Jurats serà inapel·lable.

SEXTA.

El disseny d’aquest palmarès en apartats i continguts pot ser susceptible de canvi o modificació segons criteri de l’Organització, sent la seva última versió actualitzada la publicada en la web oficial del Festival. Qualsevol dels premis podria declarar-se desert si els curtmetratges rebuts no complissin amb les característiques de qualitat requerides.

SETENA.

Per a participar en el festival, hauran de respectar-se les següents condicions i procedir de la forma que s’assenyala:

Les obres participants en el Festival es presentaran en llengua espanyola o catalana. Les pel·lícules la versió original de les quals sigui en una altra llengua o idioma hauran de portar subtítols incrustats en espanyol o català.

Enviament de les obres:  Els curtmetratges s’hauran d’enviar abans de l’1 d’agost de 2019.

Podran participar realitzadors a nivell individual o col·lectiu, d’àmbit internacional.

Els idiomes de les obres hauran de ser preferentment castellà o català. Les obres presentades en llengua diferent aquestes, hauran d’anar subtitulades a algun dels dos idiomes.

Podran participar curtmetratges de ficció, documental o animació en qualsevol format digital de producció.

Seran rebutjats aquells treballs que no garanteixin tècnicament una correcta projecció, els que no adjuntin la fitxa d’inscripció, estigui incompleta o amb dades errònies.
Suport audiovisual per a la preselecció:  Les obres es presentaran en format digital amb qualitat mínima de 720X576 i códec H.264 i un màxim de durada de 20 minutos. S’enviaran a través de qualsevol de les plataformes associades.
Comunicació d’estar admès:  No més tard de l’1 de novembre del 2019, l’Organització del Festival comunicarà als interessats la seva participació en les diferents seccions del Festival.

El Festival no pagarà pels drets d’exhibició  (cribratge fee) de les pel·lícules que participin en les seccions a concurs.

La invitació de cada pel·lícula seleccionada pel Festival serà estrictament confidencial entre la Direcció del mateix i els productors o representants de la pel·lícula convidada fins que el Festival decideixi anunciar-lo oficialment.

La subtitulació de la còpia serà a càrrec dels productors o representants de la pel·lícula.
Totes les despeses , sense excepció, generats per l’enviament dels curtmetratges o la participació en el concurs seran a càrrec de l’entitat o persona que inscrigui la pel·lícula.

Material de premsa i publicitat:  Al costat de la fitxa, totes les obres participants hauran d’enviar el següent material: almenys 2 fotografies de diverses escenes de la pel·lícula, i qualsevol altre material divers de caràcter informatiu i promocional per a premsa i públic així com qualsevol altra documentació sobre la pel·lícula que enriqueixi el coneixement i difusió d’aquesta. És imprescindible que aquest material estigui en poder de l’Organització del Festival abans de l’1 d’Octubre de 2019.

Els productors i directors dels curtmetratges, cedeixen els drets d’exhibició dins del Festival i autoritzen, pel fet d’inscriure’s, totes les accions promocionals dels autors i del Festival que suposin la reproducció total o parcial dels seus treballs presentats a concurs per a la seva difusió en qualsevol mitjà de comunicació abans o després d’haver emès la seva fallada el jurat, així com en els circuits culturals en els quals participi MdC o qualsevol dels organitzadors del festival.

El Festival es reserva el dret d’efectuar una còpia digital de les obres seleccionades, garantint, en tot cas, els drets d’autor i propietat intel·lectual d’aquests, reservant-se els drets d’exhibició en els diferents Circuits Culturals d’Eivissa.

OCTAVA.

La Direcció del Festival podrà retirar en qualsevol moment la pel·lícula que no compleixi alguna de les normes d’aquest Reglament.

Així mateix, el falsejament de les dades de producció podrà implicar la seva retirada de les seccions a concurs.

L’Organització del Festival establirà l’ordre i la data d’exhibició de cada pel·lícula.

NOVENA.

La participació suposa la plena acceptació d’aquest Reglament.

En cas de conflicte en la interpretació d’algun Article d’aquest reglament o en aquells aspectes no recollits en aquest, és decisiva la interpretació i criteri de la Direcció del Festival.

L’original d’aquest reglament es troba disponible i actualitzat en la seva pàgina web oficial: www.maldelcap.com

PREMIS

  • Premi de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs : 300 €, trofeu i diploma
  • Premi de la Secció Juvenil de Curtmetratges a Concurs:  300€, trofeu i diploma.
  • Premi “Malalt” de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs:  200€, trofeu i diploma.
  • Premi al curt en  catalàn de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs: 200€, trofeu i diploma.
  • Premi del públic de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs , que dipositarà el seu vot en finalitzar cada sessió: 100 € Trofeu i diploma.