BASES DEL FESTIVAL

 

PRIMERA

 

L'associació cultural Mal Del Cap. Cultura Mal Dita d'Eivissa (en endavant MdC), realitzarà un concurs entre els mesos de juliol a septiembre de 2017, ambdós inclosos, emmarcat dins el III Festival Internacional de Curtmetratges "Mal del Cap", dirigit a totes aquelles persones videocreadores que vulguin participar-hi, i que es donin d'alta per participar en el present concurs facilitant els vídeos, en les condicions que més endavant es detallen. El Festival es durà a terme a Eivissa en les dates compreses entre el 21 i el 24 de novembre de 2017.

 

SEGONA

 

Mal del cap és el nom del Festival Internacional de Curtmetratges que la nostra associació, MdC,  està portant a terme amb l'objectiu de promoure la realització i difusió d'obres audiovisuals de difícil accés en l'àmbit comercial. No es tracta només d'una forma d'exhibició d'obres de creadors emergents, sinó que a més serà un festival de tipus competitiu en què primarà el treball i la creativitat de les obres.

Aquest festival pretén ser un lloc de trobada i de generació de llaços entre els participants i la població eivissenca amb l'objectiu de consolidar-se com un espai amb potencial per forjar trobades d'exhibició i creació audiovisual. Volem que Mal del Cap sigui un festival de cinema jove i independent basat en l'experimentació i la recerca per trobar noves formes de narrar o expressar per mitjà de la imatge i és per  això que convoquem un concurs de curtmetratges que animi a la participació ciutadana i especialment a la de la població més jove.

 

TERCERA

 

La participació de les obres cinematogràfiques i audiovisuals que formaran part de la programació del Festival en les seves diferents seccions serà elegida per la Organització del Festival i el seu Comitè de Selecció format per la Junta Directiva de l'associació cultural  MdC.

 

QUARTA

 

El Festival constarà de les següents seccions o apartats:

Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs: podran participar curtmetratges de ficció, documental o animació en qualsevol format digital de producció realitzades després de l'1 de gener de 2016. Les obres es presentaran en format digital amb qualitat mínima de 720x576 i còdec H.264 i tindran una durada màxima de 30 minuts.  

Secció Juvenil de Curtmetratges a Concurs: curtmetratges destinats al públic juvenil que fomentin valors relacionats amb la solidaritat, la integració, la prevenció de les drogues, la interculturalitat, o qualsevol tema susceptible d'interès per a la joventut que fomenti els valors socials relacionats amb MdC. Les obres es presentaran en format digital amb qualitat mínima de 720x576 i còdec H.264realitzades després de l'1 de gener de 2016  i tindran una durada màxima de 30 minuts.  

Secció Oficial fora de concurs: s'inclourà en ella tot aquell material cinematogràfic seleccionat per l'Organització i que concerneixi a la figura o figures a les quals el Festival rendeixi especial atenció. Les obres participants al Festival es presentaran en llengua castellana o catalana. Les pel · lícules la versió original de les quals sigui en una altra llengua o idioma han de portar subtítols en castellà o català.

 

CINQUENA

L'Organització del Festival nomenarà els membres del Jurat per a la Secció Oficial de curtmetratges a Concurs que estarà format d'un mínim de cinc membres. Estaran integrats per persones que no tinguin cap vinculació amb les pel·lícules presentades. Les deliberacions dels jurats seran secretes, adoptant les seves decisions per majoria simple.

La direcció del Festival podrà assistir a les deliberacions sense formar part de la votació.

Qualsevol possible conflicte de funcionament no previst en aquest reglament serà resolt per la Direcció del Festival.

Per a la Secció Juvenil de Curtmetratges a Concurs el jurat seran els menors assistents a les projeccions mitjançant votació popular. La decisió de tots els Jurats serà inapel·lable.

 

SISENA

 

Entre tots els curtmetratges seleccionats s'atorgaran els següents premis:

  • Primer Premi de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs:  300 , trofeu i diploma.
  • Premi de la Secció Juvenil de  de Curtmetratges a Concurs : 100 , trofeu i diploma.
  • Premi Malalt de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs:  150 , trofeu i diploma.
  • Premi al curt en català de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs:  300 , trofeu i diploma.
  • Menció especial del públic de la Secció Oficial de Curtmetratges a Concurs , que dipositarà el seu vot en finalitzar cada sessió: trofeu i diploma.

El disseny d'aquest palmarès en apartats i continguts pot ser susceptible de canvi o modificació segons criteri de l'Organització, sent la seva última versió actualitzada la publicada a la web oficial del Festival.

Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert si els curtmetratges rebuts no compleixin amb les característiques de qualitat requerides. 

SETENA

 Per participar al festival, s'han de respectar les següents condicions i procedir de la forma establerta a continuació:

Enviament de les obres: Els curtmetratges s'han d'enviar abans del 8 de setembre a través de les plataformes associades:

 

 

 

 banner 170x170

 

 

 

 

 

Els participants locals o altres creadors sense recursos poden posar-se en contacte amb la nostra adreça de correu (moc.pacledlam@lavitsef per sol·licitar l'enviament de l'obra per altres mitjans. Una vegada feta la  sol·licitud acordarem quina és la millor forma per fer l'enviament.

Podran participar realitzadors a nivell individual o col·lectiu d'àmbit internacional.

Els idiomes de les obres hauran de ser preferentment castellà o català. Les obres presentades en una llengua diferent aquestes, hauran d'anar subtitulades en algun dels dos idiomes.

Podran participar curtmetratges de ficció, documental o animació en qualsevol format digital de producció.

Seran rebutjats aquells treballs que no garanteixin tècnicament una correcta projecció, els que no adjuntin la fitxa d'inscripció, estigui incompleta o amb dades errònies.

Suport audiovisual per a la preselecció: Les obres es presentaran en format digital amb qualitat mínima de 720x576 i còdec H.264 amb una durada màxia de 30 minuts. S''enviaran a través de qualsevol de les plataformes associades.

Comunicació d'estar admès: No més tard del 15 de novembre del 2017, l'Organització del Festival comunicarà als interessats la seva participació en les diferents seccions del Festival.

El Festival no pagarà pels drets d'exhibició (screening fee) de les pel · lícules que participen en les seccions a concurs.

La invitació de cada pel·lícula seleccionada pel Festival serà estrictament confidencial entre la Direcció del mateix i els productors o representants de la pel·lícula convidada fins que el Festival decideixi anunciar oficialment.

La subtitulació de la còpia anirà a càrrec dels productors o representants de la pel.lícula.

Totes les despeses, sense excepció, generades per l'enviament dels curtmetratges o la participació en el concurs seran a càrrec de l'entitat o persona que inscrigui la pel·lícula.

Material de premsa i publicitat: Al costat de la fitxa, totes les obres participants hauran d'enviar el següent material: almenys 2 fotografies de diverses escenes de la pel·lícula i qualsevol altre material divers de caràcter informatiu i promocional per premsa i públic així com qualsevol altra documentació sobre la pel·lícula que n'enriqueixi el coneixement i difusió. És imprescindible que aquest material estigui en poder de l'Organització del Festival abans del 8  de setembre de 2017.

Els productors i directors dels curtmetratges cedeixen els drets d'exhibició dins del Festival i autoritzen, pel fet de inscriure-s'hi, totes les accions promocionals dels autors i del Festival que suposin la reproducció total o parcial dels seus treballs presentats a concurs per la seva difusió en qualsevol mitjà de comunicació abans o després d'haver emès el seu veredicte el jurat, així com en els circuits culturals en què participi l'associació MdC o qualsevol dels organitzadors del festival. 

VUITENA

La Direcció del Festival podrà retirar en qualsevol moment la pel·lícula que no compleixi alguna de les normes d'aquest reglament.

Així mateix, el falsejament de les dades de producció podrà implicar la seva retirada de les seccions a concurs.

L'Organització del Festival establirà l'ordre i la data d'exhibició de cada pel·lícula. 

NOVENA

La participació suposa la plena acceptació d'aquest reglament.

L'organització es reserva el dret a modificar aquest reglament per a poder donar resposta a una correcta organització del Festival

En cas de conflicte en la interpretació d'algun article d'aquest reglament o en aquells aspectes no recollits en el mateix, és decisiva la interpretació i criteri de la Direcció del Festival.

L'original d'aquest reglament es troba disponible i actualitzat en la seva pàgina web oficial: www.maldelcap.com

 

 

+

 EL FESTIVAL   

PREMIS